mandag 17. oktober 2011

Hva har jeg lært i dag? + oppgaver 1-4 .side 76 17.10.2011

Middealderen  fra 476-1453. Fra antikkens avslutning til tidlig moderne tid eller rennesansen.Middelalder er et konstruert begrep som ble skapt av italienske humanister i renessansen på begynnelsen av 1400-tallet.
Det ble fremstilt negativt. Kirken ble rikere og rikere. Kirken overtok land.
Første biskopen var Peter i Roma.
1054 splittelse mellom kirkekene i øst og vest.
Benedikt: 500 tallet - Gregor 1.
(Platon - Augstin)
Munker og nonner hadde trukket seg tilbake fra verden for å tilbe og tjene gud.
Klostrene tok vare på skriftkulturen og antikke skrifter.

Føydalisme: Landsbyen utgjorde det fellesskapet der bondefamiliene måtte samarbeide om å drive godsets jord.
Føydalspyramiden.  Øverste lensherre var kongen/ keiseren.
Kirken ble en del av det føydale systemet.
Biskopene var også vasaller under kongen.
Bøndene ble mer elle rmindre ufrie. De søkste beskyttelse hos godseierne, men måtte tilgjengelig gi fra seg jord.
Biskopene måtte sende verdifulle gjenstander til kongen.

Frankerne. Forbund av germanske stammer.
Ekspansjon under mtovingerkongene på 500-tallet.

1030 kristendommen til norge
__________________________________________________________________________________


1) Fordi han krevde en særstilling og etter vært begynte han og kalle seg pave, og viste til at han var Peters etterfølger. Dette gjorde da at han holdt til den gamle keiserhovedstaden.
2) Ordet kloster kommer av latinsk claumstrum. Som betyr innelukket område. Et kloster var et samfunn der menn eller kvinner hadde trukket seg tilbake fra verden for tilbe og tjene gud.
3)En leilending var bonde, men hans status var lavere enn odellsbonden, om gårdene ellers var like. Frem til 1700 talletvar de fleste norske bønder leilendinger.
Hoveri var betegnelsen på en leilending pliktarbeid på herregården.
For at leilendingen ikke skulle rømme fra sine forpliktelser, ble det innført stavnsbånd. Leilendingen fikke ikke lov til å forlate godet eller landsbyen uten godseierens tillatelse.
4)Føydalismen hadde sine røtter i de urolige århundrene etter Vestrommerikets fall, som kjennetegens av folkevandringene. Det ble farlig i byene, da begynte folkene å trekke seg ut av byene. Stormenn slo seg ned på godsene sine og holdt seg med væpnede menn for å verne om eindommen. Kjernen var systemet med konger. Klassedelingen.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar