lørdag 3. desember 2011

Lekser side 138.

4)-Han mente at han ikke kunne kjøpe seg ut av syndene sine.
5)-statskirke, kirke som er administrert av statsorganer og økonomisk underholdt av staten eller av stat og kommuner.
6) 1400 tallet begynte sjøfarere og handelsfolk fra spania og portugal å ta opp konkurrasen med italienske og arabiske kjøpmenn. Å finne en direktesjøvei til Indiahavet ville gi dem bedre økonomiske gevinster uten å være avhening av arabiske handelsfolk.


7) - Han var sikker på at han hadde nådd frem India, da han havnet utenfor en av de små Bahamas øyene. Derfor kalte han lokalbefolkningen for indios- indianere.

8)- På øyene i Det karbiske hav, holdt de spanske erobrerne seg til. Det var da de første årene etter 1492. Det gikk flere rykter at det var gull på fastlandet. Så dem gikk til land i Mexico med noen hundre væpnede soldater. Men verken våpen eller lokale samarbedspartnere er nok for å forklare den raske erobringen. Europeern dro med sykdommer som ,kopper,meslinger, influensa, byllepest,tyfus,kikhoste og gul feber.

10) Trekanthandelen, illustrerer hvordan Europa, Afrika og Amerika ble vevd sammen i et økonomisk verdenssystem.
11) Ene er et dansk ord som betyr å være alene. Eneveldet vil si når kongen eller droningen har all makt alene, og maktens kilde er Gud.
12) Utviklingen av den moderne staten begynte med at adelens makt over lokalsamfunnene ble overtatt av menn innsatt av kongen. Kongen fikk myndighet over hele statenes territorium, og adelens og kirkens lokale domstoler. Det vil si at kongen og staten fikk voldsmonopol innenfor statens territorium.
13)1600 tallet førte studiet av fossiler til at kirkens påstand om jordens foholdsvis korte historie falt i grus-livet på jorden hadde vart i millioner år. Forskerne askepterte ikke lenger skillet mellom på den ene siden den korte tida Gud hadde gitt menneskeheten på jorda og på den siden evigheten.
14) Den engelske Bill of Rights (=menneskerettserklæring) ble vedtatt av parlamentet og underskrevet av kongeparet William III og Maria i 1689. Erklæringen setter strenge grenser for kongefamiliens særordninger, som f.eks. retten til vilkårlig å oppheve lover som parlamentet har vedtatt, og til å heve skattene når det trengtes mer penger.
15) Kongene forsøkte å støtte op om nyvinninger i vitenskapen for å forbedre leveforholdene. Grusomme straffemetoder ble sjeldnere brukt.

mandag 21. november 2011

Oppgaver side 138. Jobbet med Tine og Tone

Oppg. 1. På 1400 tallet innledet Europa oppdagelsesreiser og kolonisering. Det var en helt ny periode i verdenshistorien der Europeerne begynte å kjempe om makt og rikdom i andre deler av verden.

Oppg. 2. Hansa forbundet er tyske handelsmenn som hadde virksomhet rundt om i Europa. Handelskontorene var i Bergen, Novgorod og London. De var på sitt mektigste i perioden 1350-1450.

Oppg. 7. Kristoffer Columbus var overbevist om at det var mulig og nå frem til Asia ved å sette kursen vestover mot Atlanterhavet, ferden varte 2 mnd. og 9 dager før landet var i siktet. Dette var 12. oktober 1982, før han døde kom han til en av de små bahamasøyene, men han var sikker på at nå hadde nådd frem til India, derfor kalte han lokalbefolkningen for indos (indianere)

Oppg. 8. Koloniseringen av Latin-Amerika var mulig fordi europeerne hadde overlegne våpen, mens spanjolene neppe ville ha klart å legge under seg mexico uten støtte fra andre folkegrupper i området. Latin-Amerika ble rammet av sykdommer som Europeerne brakte med seg, dette var sykdommer som Kopper, Meslinger, Influensa, Byllepest, Tyfus, Kikhoste og gul feber. Rundt 40 millioner innbyggere døde.

mandag 7. november 2011

5 ting fra i dag.

Kong Magnum druknet i havet. De bar med seg liket hans for å bevise at han var død.
 Etter at kong magnum døde, ble Sverre konge.
Sverre og andre menn bar med seg sønnen til sverre tvers over fjellene fra rena til lillehamer for og ikke komme i bakhold. De gikk i en mnd.

Oppgave 1-6.side 103


1 )Vikingferdene kan deles inn i fire faser. Hvilke?
-              Den først fasen begynte med angrepet på klosteret på øya Lindisfarne i 793.
-              Den andre fasen karakteriseres ved at større, organiserte vikinghærer erobret land.
-              Den tredje fasen begynte vikingene å bosette seg fast i erobrede områder.
-              Den fjerde fasen starte da nordiske konger selv ledet vikingtoktene.

2) Forklar begrepene ytre og indre ekspansjon.
- Indre ekspansjon:
- Bosetting
-Handel
-Tettsteddannelse
-Herjing
-Territoriell samling
-Kristendom
-Kultur
 Ytre ekspansjon:
-Handel
-Besettning.

3) Nevn noen årsaker til at vikingene dro ut.
-  Folketallet økte , det ble nye stadig nye ryddige gårder. Så begynte vikingene å flytte ut og plyndre og bosette seg i andre land.
4) Hva legger vi i begrepet rikssamling?
- Rikssamlingen betegner samlingen av Norge til ett rike.
- Samlingen begynte med Harald Hårfagre som ville samle Norge til ett rike. Han allierte seg med Ladeætten for å slå småkongene på Vestlandet. Dette klarte han ved Slaget i Hafrsfjord i 872. Selv om det regnes som at dette var en samling av hele Norge, var det i realiteten første gang større del av det som er idag Norge blir samlet.

Ladeætten gjorde opprør flere ganger og det var kamper på 900- og 1000-tallet.
5) hvorfor blir Olav den hellige regnet som den fremste kristningskongen?
- Han var den første som skapte en organisert kirke, med biskoper og prester, gudshus og kirkegårder.

6) Hva betydde det for folk flest at Norge kristnet? Gi konkrete eksempler.
Denne fant jeg ikke.

mandag 31. oktober 2011

5 viktige ting fra i dag

- Slaget ved Stamford Bridge. Det fant sted 25 september 1066. 
- Pesten kom til Europa.
- Harald Hårfagre sitt oppdrag med å samle Norge igjen
- Vikingene løfta skipet over land.
- Korstog i Jerusalem.

Oppgave 5-10 side 76.

Historie.
Oppgave 5)  Hvilken begivenhet markerer begynnelsen på den islamske tidsregningen?
-          År 622 Muhammad flytter til Medina, islamsk tidsregning starter

Oppgave 6) Hva var bakgrunnen for korstogene til Midtøsten?
-          Gjenerobre midtøsten og Jerusalem

Oppgave 7) Hvor stor andel av Europas befolkning kan ha mistet livet under svartedauden?
-          En tredjedel av Europas 80 millioner mennesker ble rammet.
Oppgave 8) Hva trodde menneskene i samtida om årsakene til pesten?
-          Den hadde herjet  flere stede på de store grasslettene i Sentral – Asia, der det var mye med svartrotter og pestlopper.  Spredningen til Europa kom via handel, krig og folkevandringer.
Oppgave 9) Hvorfor har svartedauden blitt omtalt som en katastrofal velgjører?
-          For noen mennesker så førte svartedauden til noe bedre enn andre. Før hadde det vært mangel på jord. Nå var det mer enn nok ledig jord.
Oppgave 10) På hvilken måte bidro hundreårskrigen til å styrke statsmakten i England og Frankrike?
-          Skattefolka, dro rundt i landet og krevde skatt fra menneskene.

chillern

http://screencast.com/t/EI3JwrpqJ

mandag 17. oktober 2011

Hva har jeg lært i dag? + oppgaver 1-4 .side 76 17.10.2011

Middealderen  fra 476-1453. Fra antikkens avslutning til tidlig moderne tid eller rennesansen.Middelalder er et konstruert begrep som ble skapt av italienske humanister i renessansen på begynnelsen av 1400-tallet.
Det ble fremstilt negativt. Kirken ble rikere og rikere. Kirken overtok land.
Første biskopen var Peter i Roma.
1054 splittelse mellom kirkekene i øst og vest.
Benedikt: 500 tallet - Gregor 1.
(Platon - Augstin)
Munker og nonner hadde trukket seg tilbake fra verden for å tilbe og tjene gud.
Klostrene tok vare på skriftkulturen og antikke skrifter.

Føydalisme: Landsbyen utgjorde det fellesskapet der bondefamiliene måtte samarbeide om å drive godsets jord.
Føydalspyramiden.  Øverste lensherre var kongen/ keiseren.
Kirken ble en del av det føydale systemet.
Biskopene var også vasaller under kongen.
Bøndene ble mer elle rmindre ufrie. De søkste beskyttelse hos godseierne, men måtte tilgjengelig gi fra seg jord.
Biskopene måtte sende verdifulle gjenstander til kongen.

Frankerne. Forbund av germanske stammer.
Ekspansjon under mtovingerkongene på 500-tallet.

1030 kristendommen til norge
__________________________________________________________________________________


1) Fordi han krevde en særstilling og etter vært begynte han og kalle seg pave, og viste til at han var Peters etterfølger. Dette gjorde da at han holdt til den gamle keiserhovedstaden.
2) Ordet kloster kommer av latinsk claumstrum. Som betyr innelukket område. Et kloster var et samfunn der menn eller kvinner hadde trukket seg tilbake fra verden for tilbe og tjene gud.
3)En leilending var bonde, men hans status var lavere enn odellsbonden, om gårdene ellers var like. Frem til 1700 talletvar de fleste norske bønder leilendinger.
Hoveri var betegnelsen på en leilending pliktarbeid på herregården.
For at leilendingen ikke skulle rømme fra sine forpliktelser, ble det innført stavnsbånd. Leilendingen fikke ikke lov til å forlate godet eller landsbyen uten godseierens tillatelse.
4)Føydalismen hadde sine røtter i de urolige århundrene etter Vestrommerikets fall, som kjennetegens av folkevandringene. Det ble farlig i byene, da begynte folkene å trekke seg ut av byene. Stormenn slo seg ned på godsene sine og holdt seg med væpnede menn for å verne om eindommen. Kjernen var systemet med konger. Klassedelingen.

mandag 26. september 2011

Oppgave 1-9

Oppgave 1)
-           vi vet helt sikkert at det var mennesker bosatt i Norge for 5000-6000 år f.kr. Men det har vært nevnt at folk kunne ha bosatt seg langs kysten til Kolahalvøya så tidlig som 8000 år f.kr

Oppgave 2) Hvordan levde de først menneskene i  Norge?
-          Menneskene som kom til Norge, fant gode fiskeplasser og mengder av skjell og skalldyr.  Selv om naturen aldri var så rik, var mennesker som levde av sanking, jakt og fisk, avhenging av store områder for å klare seg.

              Oppgave 3)
-          Jordbruket kom til Norge ca 4000 år før kristus.

oppgave 4)
-           vi kunne lage redskaper som var sterke, vi kunne produsere kraftigere våpen. De trengte ikke lage nye redskaper hele tiden å kunne isteden lage mere mat osv.


Oppgave 5) Hva er et langhus?
-          Langhus er bygninger som i hovedsak ble brukt i Nord-Europa fra steinalderen til middelalderen. Langhus avdekkes som regel ved arkeologiske undersøkelser i dyrket mark ved hjelp av maskinell flateavdekking, og finnes i Norge over hele landet.

Oppgave 6
-          Fordelene med jernet sammenliknet med bronsen var at det var hardere, men også lettere å bøye. Man kunne smelte om jernet og bøye det slik man ville.

oppgave7)
-           Da redskapene ble kraftigere og holdt lengre kunne vi lage mat og vi kunne ha flere barn, som igjen førte til økt befolkning.

Oppgave 8) Hvilke vitnesbyrd finner vi på at samfunnet ble mer lagdelt i jernalderen?
-          Lage flere redskaper, de holdt lengere. De kunne bytte det mot andre ting.
               Oppgave 9)
-          Fra kontakten med romerne fikk vi våpen, vin og glass, og annet materiale. Også romersk vekt og målsystem ble tatt i bruk. Dette førte også til at Nordboerne utviklet eget skriftspråk etter romersk mønster.

fredag 16. september 2011

Oppgave 7-10

Oppgave 7) Det var Julius Cæcar som hadde størst makt i den romerske republikken.
Oppgave 8) Virkninger på den romerske ekspansjonen, det ble mer rikdom som førte til at krigerne kunne investere i jord. Det førte også til større sosial forskjeller. Romerriket og Roma vokste også til en større by på flere hundre mennesker.  Etter hvert som de fikk større områder ga de forskjellige rettigheter til de ulike folkene. Noen kunne for eksempel få full romersk borgerrett, mens andre fikk borgerrett uten politiske rettigheter.
Oppgave 9) Kristendommen oppstod i Jerusalem. Til å begynne med var kristendommen en jødisk religion. Det ble oppfattet som en trussel på grunn av at det første budet sier du skal ikke ha andre guder enn meg og romerne mente at kristendommen var farlig for samfunnet.
Oppgave 10) Årsaker til romerrikets fall. Det ble mye fattigdom i eieløse byer etter at den nye styreformen  som førte til mange opptøyere og uro.
- Det ble for stort, ble lettere å erobre enn å holde på land. Høye skatter. Skattefritak for rike stormenn, skapt misnøye. Administrasjonen flyttet til Konstantinopel. Rikdommen i øs, byene i vest forfalt. Kriger i vest .Godsdanning og naturalhusholdning – jorda samlet på færre hender. Klimaforverring. Utarming av jorde. Matmangel. Dårlig kosthold – sykdommer – pest. Lavere folketall – mindre skatteinntekter

torsdag 15. september 2011

Historie lekse. 16.9.11

Historie

Oppgave 4)
Jordeierne fikk stor innflytelse blant annet fordi de kunne bidra med hester, våpen og annen utrustning i krigssituasjoner. På 600 tallet måtte  aristokratene etter hvert avgi politisk makt til andre grupper. Det henger blant annet sammen med at de mistet mye av den innflytelsen de hadde hatt i krigsføring.

Oppgave 5)
Aristokrati er et gresk begrep som betydde et system som ble styrt av de beste. Men som følge av et begrepet, defineres som at en utvalgt gruppe styrer. Mens demokrati er en styreform som baserer seg på at folket bestemmer hva slags politikk som skal gjøres. Ordet betyr folkestyre å er gresk.

Oppgave 6)
I de nye rikene som oppsto, så kom det greker fra forskjellige bystater og utvekslet språk og kultur. Den fellesgreske kulturen som utviklet seg på denne måten, var en sammensmelting av orientalske og greske elementer.

onsdag 14. september 2011

Jordbrukrevulusjonen

1) Fordelene: Jordbruket ga overskudd, som da de kunne bytte det mot andre varer. Altså mat.  
    Ulempene: De fikk da mindre fritid, å måtte arbeide mer med jordbruket.

2) Første sivilisasjonene oppstod i Mesopotania for ca 5500 år siden, som er dagens Irak.

3) Sivilisasjon er der en kulturgruppe bosetter seg et sted å starter å jobbe, begynner livet på nytt.
    Så blir det større å større.
1) Det var fordi det blir mer og mer resurser , mer mat og drikke. De som ikke dyrket mat, hadde andre ting som de behersket bedre, å kunne bruke det til å bytte mot mat. Sånn som handverkere, prester, kunstner osv.

søndag 11. september 2011

Romersk tidslinje

ROMERRIKET TIDSLINJE
-          ca. 1220 f.Kr. – Bronsealderbosetninger.
-          Roma ble grunnlagt 21 april 753 f.kr av Romulus, som drepte sin tvillingbror Remus i prosessen. Datoen var basisen for den romerske kalendere.
-          509 f.Kr. - Kongedømmets slutt, begynnelsen på res publica.
-          400 – 300 tallet. Romerne kriget mot forskjellige nabofolk.
-          År 270 hadde romerne beseiret nabofolkene på den Italienske halvøya. Deretter gikk dem til krig mot Karthago, dagens Tunisia. Skrevet som Kartago også, som ligger ved kysten av Nord-Afrika øst for Tunis-sjøen.
-          Byen som var en betydelig sjømakt, ble beseiret av romerne etter Punerkrigene i 146 f.kr.
-          De neste hundre årene etter at de hadde beseiret Kartago, forsatte romerne med å legge store områder rundt Middelhavet under seg.
-          De hellenistiske kongerikene Egypt, Syria og Makedonia ble lagt under det romerske imperiet, som rundt Kristi fødsel omfattet et enormt område fra Den engelske kanal i nordvest til Rødehavet i sørøst.
-          133 f.Kr.-123 f.Kr. - Demokratiske reformer av Graccherne.
 Gaius Julius Cæsar myrdet, påfølgende borgerkrig. (født 13. juli 100 f.Kr. i Roma, myrdet 15. mars 44 f.Kr. Var en romersk militær leder, forfatter og diktator. Han spilte en viktig og avgjørende rolle i den gradvise overgangen fra den romerske republikk til Romerriket og keiserdømmet. Han satte republikken ut av spill ved å erklære seg som diktator. Romerne kunne utnevne en borger til diktator i seks måneder. Cæcar lot seg utnevne på livstid. Mange fryktet at han også ønsket å bli konge. Mordet på Cæcar førte til ny borgerkrig før en ny hærfører tok kontroll over staten.
-31 f.Kr.-14 e.Kr. - Tiden under Augustus, ny pax romana (som betyr romerfreden) og starten på det romerske keiserdømmet.  Den nye hærføreren var Gaius Oktavian ,kjent som Gaius Julius Caesar Augustus (født 23. september 63 f.Kr. Han var den første romerske keiseren. Han gjorde slutt på et århundre med borgerkriger og gav Romerriket en periode med fred, velstand og keiserlig storhet pax romana som varte i 200 år. Han er blant historikere kjent som Augustus, en tittel han fikk ved sin tiltredelse som keiser år 27 f.Kr. Til tross for sin dårlige helse ble Augustus 77 år gammel og var keiser i 41 år.
- 64 - Storbrann startet den 18. juli i handelsområdet i Roma og brente ned store deler av byen.
- 31 f.Kr.-14 e.Kr. - Tiden under Augustus, ny pax romana og starten på det romerske keiserdømmet.
-De romerske soldatene var vanlige bønder, etter krigstjenesten vendte de tilbake til åkrene sine. Så etter stadige kriger og større avstander førte til problemer med å skaffe nok soldater. Så derfor gjennomførte feltherren Gaius Marius noen viktige forandringer i militæret. Soldatene ble yrkessoldater på heltid. De fikk lønn. Så kunne de fattige og jordløse verve seg til hæren. Denne forandringen gjorde at den romerske hæren ble verdens mest slagkraftige. Tjenestetida ble på 20-25 år, og når tjenesten var over, sørget feltherren for at soldatene fikk egen jord eller andre goder. Derfor ble de romerske soldatene de mest lojale soldatene.
- 258 - Romerriket ble delt i østlig og vestlig halvdel, med Roma som felles hovedstad.
312 - Konstantin seiret i slaget ved den milviske bro, og forente Romerriket igjen.
330 - Romerrikets hovedstad ble flyttet til Konstantinopel.
395 - Theodosius den store døde, oppdeling av romerriket og Roma ble igjen hovedstaden i det vestromerske riket. Kristendommen ble eneste tillatte religion
408 - Den vestromerske hovedstaden ble flyttet til Ravenna.
410 - Den 24. august kom visigoterne til Roma og plyndret.
454 - Etter Valentinian IIIs død invaderte vandalene Roma på nytt.
476 - Det vestromerske riket falt. Roma ble hovedstad for et nytt italiensk kongedømme under herulske Odovaker.
547 - Roma erobret av goteren Totila, men gjenerobret av den bysantinske generalen Belisarius. Befolkningstallet hadde falt til 30 000.
607 - Den bysantinske keiseren Fokas anerkjente paven som overhode for alle kristne, og Roma ble dermed «hovedstad» for kirken.
800 - Første juledag ble Karl den store kronet Imperator av det hellige romerske imperiet av pave Leo III.
846 - Roma ble plyndret av sarasenere. Mange kirker og andre bygninger ble ødelagt.
1054 - Skisma mellom øst- og vestkirken betød at Roma ble hovedsete kun for den katolske kirke.
1095 - Det første Laterankonsil, den romerske kurie fikk eneansvaret for paveutnevnelser.
1144 - Den romerske kommune ble etablert, styrt av et nytt senat ledet av Arnold av Brescia.
Pave Bonifatius VIII utropte det første hellige år. Strømmen av pilegrimmer til Roma økte sterkt.
1309 - Pave Klemens V flyttet pavesetet til Avignon.
1347 og 1354 - Folkelig styre av Cola di Rienzo, mens pavene hadde tilhold i Avignon i Frankrike. Cola di Rienzo avsatt og myrdet av mobben i 1354.
1400 - Befolkningstallet hadde falt til omkring 17 000. I løpet av året kom omkring 120 000 pilegrimer til byen.
1420 - Pave Martin V flyttet pavesetet tilbake til Roma.
1526 - Første grundige folketelling siden keisertiden; Roma har omkring 55 000 innbyggere.
1527 - Roma ble plyndret av tyske landsknekter under Karl V av Bourbon.
1798-1799 - Den først «moderne» romerske republikk
1848-1849 - Den andre «moderne» romerske republikk, ledet av Giuseppe Mazzini og Aurelio Saffi, Pave Pius IX er ute av byen. Franske styrker gjenopprettet pavens makt.
1870 - Bersaglieri, utvalgte tropper av den sardinianske armeen gikk inn i Roma via Porta Pia. Paven mistet sin verdslige makt, og ble «fange» i Vatikanet.
1871 - Roma ble hovedstad i Italia, den italienske foreningen ble komplett, Savoy-slekten styrte kongedømmet Italia.
1922 - Benito Mussolini ledet marsjen mot Roma, og begynte etableringen av et fascistisk diktatur.
1925 - Roma ble styrt av en guvernør direkte underlagt Innenriksministeret.
1929 - Med de Lateranske avtaler (Concordato) gjorde Italia og Vatikanet opp sine grenser. Den katolske kirke frasa seg sitt krav på verdslig makt utenfor Vatikanet.
1942 - Under andre verdenskrig ble Roma bombardert av de allierte for første gang 19. juli. Roma ble erklært som åpen by, og unngikk derfor store krigshandlinger.
1943 - Mussolini ble avsatt, og Roma ble okkupert av tyske styrker.
1944 - Allierte styrker inntok Roma.
1946 - Etter folkeavstemning forlot kongen Italia, og Italia ble republikk.
1960 - De olympiske leker ble avholdt i Roma.