mandag 21. november 2011

Oppgaver side 138. Jobbet med Tine og Tone

Oppg. 1. På 1400 tallet innledet Europa oppdagelsesreiser og kolonisering. Det var en helt ny periode i verdenshistorien der Europeerne begynte å kjempe om makt og rikdom i andre deler av verden.

Oppg. 2. Hansa forbundet er tyske handelsmenn som hadde virksomhet rundt om i Europa. Handelskontorene var i Bergen, Novgorod og London. De var på sitt mektigste i perioden 1350-1450.

Oppg. 7. Kristoffer Columbus var overbevist om at det var mulig og nå frem til Asia ved å sette kursen vestover mot Atlanterhavet, ferden varte 2 mnd. og 9 dager før landet var i siktet. Dette var 12. oktober 1982, før han døde kom han til en av de små bahamasøyene, men han var sikker på at nå hadde nådd frem til India, derfor kalte han lokalbefolkningen for indos (indianere)

Oppg. 8. Koloniseringen av Latin-Amerika var mulig fordi europeerne hadde overlegne våpen, mens spanjolene neppe ville ha klart å legge under seg mexico uten støtte fra andre folkegrupper i området. Latin-Amerika ble rammet av sykdommer som Europeerne brakte med seg, dette var sykdommer som Kopper, Meslinger, Influensa, Byllepest, Tyfus, Kikhoste og gul feber. Rundt 40 millioner innbyggere døde.

mandag 7. november 2011

5 ting fra i dag.

Kong Magnum druknet i havet. De bar med seg liket hans for å bevise at han var død.
 Etter at kong magnum døde, ble Sverre konge.
Sverre og andre menn bar med seg sønnen til sverre tvers over fjellene fra rena til lillehamer for og ikke komme i bakhold. De gikk i en mnd.

Oppgave 1-6.side 103


1 )Vikingferdene kan deles inn i fire faser. Hvilke?
-              Den først fasen begynte med angrepet på klosteret på øya Lindisfarne i 793.
-              Den andre fasen karakteriseres ved at større, organiserte vikinghærer erobret land.
-              Den tredje fasen begynte vikingene å bosette seg fast i erobrede områder.
-              Den fjerde fasen starte da nordiske konger selv ledet vikingtoktene.

2) Forklar begrepene ytre og indre ekspansjon.
- Indre ekspansjon:
- Bosetting
-Handel
-Tettsteddannelse
-Herjing
-Territoriell samling
-Kristendom
-Kultur
 Ytre ekspansjon:
-Handel
-Besettning.

3) Nevn noen årsaker til at vikingene dro ut.
-  Folketallet økte , det ble nye stadig nye ryddige gårder. Så begynte vikingene å flytte ut og plyndre og bosette seg i andre land.
4) Hva legger vi i begrepet rikssamling?
- Rikssamlingen betegner samlingen av Norge til ett rike.
- Samlingen begynte med Harald Hårfagre som ville samle Norge til ett rike. Han allierte seg med Ladeætten for å slå småkongene på Vestlandet. Dette klarte han ved Slaget i Hafrsfjord i 872. Selv om det regnes som at dette var en samling av hele Norge, var det i realiteten første gang større del av det som er idag Norge blir samlet.

Ladeætten gjorde opprør flere ganger og det var kamper på 900- og 1000-tallet.
5) hvorfor blir Olav den hellige regnet som den fremste kristningskongen?
- Han var den første som skapte en organisert kirke, med biskoper og prester, gudshus og kirkegårder.

6) Hva betydde det for folk flest at Norge kristnet? Gi konkrete eksempler.
Denne fant jeg ikke.